F  Ü  L  E  K  Y

Advokátska Kancelária   /   Law Office   /   Rechtsanwaltskanzlei   /   Ügyvédi Iroda

Vitajte      Kontakt      O Nás

 

JUDr. Mikuláš Füleky, PhD., advokát so sídlom Štetinova 7, 81106 Bratislava
Tel: 00421 2 54410920
e-mail: mfuleky@fuleky.com


JUDr. Mikuláš Füleky, PhD. je zapísaný do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 4471.


Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (Zákon o advokácii) vzniklo na základe zápisu advokáta do príslušného zoznamu vedeného Slovenskou advokátskou komorou so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava.


IČ pre DPH : SK1071249641


JUDr. Mikuláš Füleky, PhD. je členom Slovenskej advokátskej komory. Boli mu udelené nasledovné akademické tituly: Mag.iur. v Rakúsku, JUDr. v Slovenskej republike a PhD. v Slovenskej republike.


JUDr. Mikuláš Füleky, PhD. poskytuje právne služby v súlade s ustanoveniami Zákona o advokácii a v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej advokátskej komory na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania právnych služieb pre zahraničné osoby je príslušný súd podľa miesta sídla advokátskej kancelárie JUDr. Mikuláša Fülekyho, PhD. v súlade so slovenskými právnymi predpismi.


JUDr. Mikuláš Füleky, PhD. zodpovedá za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb, ktorá je upravená v Zákone o advokácii. Zodpovednosť JUDr. Mikuláša Fülekyho, PhD. je predmetom hromadného poistenia prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory u poisťovateľa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Slovenská republika, IČO: 00 585 441. Poistená činnosť: poskytovanie právnych služieb (poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti), č.z.: 1548024080 prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory. Limit poistného plnenia: 1.000.000,- EUR pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú počas kalendárneho roka na území Slovenskej republiky a ostatných členských štátov Európskej únie.


JUDr. Mikuláš Füleky, PhD. poskytuje právne služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania právnych služieb v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.


Sťažnosti alebo reklamácie poskytnutých právnych služieb možno uplatniť v mieste sídla advokáta JUDr. Mikuláša Fülekyho, PhD. prípadne následne v Slovenskej advokátskej komore.


Ďalšie informácie o poskytovaní právnych služieb možno získať v mieste sídla advokáta JUDr. Mikuláša Fülekyho, PhD.

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov